מונוגרפיות וקובצי מאמרים

מונוגרפיות

d.   Vena Hebraica in Judaeorum linguis: proceedings of the 2nd International Conference on the Hebrew and Aramaic elements in Jewish languages: Milan, October 23-26,1995

Edited by Shelomo Morag, Moshe Bar-Asher, Maria Mayer-Modena

e.   לשון לימודים לרבי רפאל בירדוגו

משה בר־אשר. 2002. e.   לשון לימודים לרבי רפאל בירדוגו. ירושלים: המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם - האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם מוסד ביאליק. Abstract

כרך ראשון: חלק א - פרקי מבוא, חלק ב - מהדורה מבוארת לספר בראשית; כו + 537 + x עמודים. כרך שני: חלק ג - מהדורה מוערת לחיבור כולו; יד + 598 + vi עמודים. כרך שלישי: חלק ד - מהדורה מוערת של שרח ההפטרות; כא + 258 + vi עמודים.

i.   לשון ומאגריה לשון ומארגיה: מחקרים סוציו-פרגמטיים בערבית יהודית בצפון אפריקה ובמרכיב העברי שבה כתבות, שירים סיפורים ופתגמים

p.   חקרי מערב: עיונים בלשונות ובמסורות, באורחות חיים ובתעודות של יהודי המגרב

בספר הזה מוצעים תשעה-עשר עיונים (בפרק המבוא ובפרקים א–יח). רובם עוסקים בלשונות ובמסורות של יהדות המגרב. מקום מרכזי בספר תופסות הקהילות במרוקו, ועמן יש פרקים העוסקים בתעודות מקהילת גרדאיה שבדרום-אלג'יריה. כן מוצעים תיעוד של מנהגים ושל מעשים מקהילות אחדות ועיון נרחב בהם. רוב פרקי הספר מבוססים על כתבי יד ותעודות הנמצאים באוסף כתבי היד היהודיים מצפון-אפריקה בספריית אוניברסיטת ייל. אחרי המבוא ושמונה-עשר הפרקים המוצעים בחמשת השערים הראשונים מובאים בשער השישי שלושה נספחים. אף שאינם מוגשים כפרקי מחקר, יש בהם תיעוד מבורר. שני הנספחים הראשונים מוקדשים לארבעה מסרנים שלא מעט ממחקריו של המחבר התבססו על מסירותיהם בכתב או בעל פה.

דוחות רב שנתיים

  • עפרה תירוש-בקר, המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם: דו"ח רב שנתי תשמ"ה-תשס"א. חוברת בת 36 עמודים.
  • עפרה תירוש-בקר, המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם: דו"ח רב שנתי תשס"ב-תשס"ה. חוברת בת 22 עמודים.